Skip to content

Lopez Museum Advent Calendar Day 3: Contemplating Reproductive Health Bill and the Teachings of the Katipunan #PassRHBill

X. In the thorny path of life, man is the guide of his wife and children; if he who guides moves toward evil, they who are guided likewise move toward evil.

XI. Think not of a woman as a thing merely to while away time with, but as helper and partner in the hardships of life. Respect her in her weakness, and remember the mother who brought you into this world and who cared for you in your childhood.

XII. What you do not want done to your wife, daughter and sister, do not do to the wife, daughter and sister of another.

Ang amá ay siyang pinaparisan ng mga anak

“Sa daang matinik ng kabuhayan, lalaki ay siyang patnugot ng asawa’t mga anák; kung ang umaakay ay tungo sa samâ, ang patutunguhan ng inaakay ay kasamâan din.”

Ang katungkulan ng lalaki para sa babai

“Ang babai ay huwag mong tignáng isáng bagay na libangan lamang, kungdi isáng katuwang at karamay sa mga kahirapan nitong kabuhayan; gamitan mo ng buong pagpipitagan ang kaniyáng kahinaan, at alalahanin ang ináng pinagbuhata’t nagiwi sa iyóng kasanggulan.”

Ang ayaw mong gawin sa iyo….

“Ang di mo ibig na gawin sa asawa mo, anák at kapatid, ay huwag mong gagawin sa asawa, anák at kapatid ng iba.”

Lopez Group Foundation Inc. on Reproductive Health Bill: “The debate is exhausted, time is running out, vote to pass the RH Bill now!”